Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijfformulieren voor hondenopvang (later genoemd ‘overeenkomst’), die worden opgestuurd naar Place4Dogs door de eigenaar van de hond (later genoemd ‘eigenaar’).

1.2 Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden en privacyverklaring, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast c.q. uitgebreid. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging(en), dient u Place4Dogs daarover, binnen 7 dagen na ingansdatum, in te lichten.

1.4 De eigenaar dient een WA-verzekering te hebben, waarbij honden zijn meeverzekerd. Hierdoor blijft de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor de hond. Mocht uw hond schade hebben aangericht, dan zal Place4Dogs de gegevens van de eigenaar aan een eventuele derde partij overhandigen. Uiteraard na overleg met de eigenaar.

1.5 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Place4Dogs en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar (later genoemd ‘hond’). Eventuele kosten voor medische zorg c.q. schade aan eigendommen van Place4Dogs zullen worden verhaald op de eigenaar.

1.6 De eigenaar is vrij om zelf te bepalen of en welke vaccinaties de hond krijgt. Place4Dogs gaat er vanuit dat eigenaar hierin zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden kent.

1.7 Place4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan de hond die zonder opzet is toegebracht door Place4Dogs. Uiteraard zal in deze situatie zoveel mogelijk overlegd worden met de eigenaar.

1.8 Place4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, door honden onderling aangebracht.

Artikel 2. Calamiteiten

2.1 De eigenaar machtigt Place4Dogs, indien nodig, op kosten van de eigenaar, medische zorg in te schakelen voor de hond. Als blijkt dat er medisch ingrijpen nodig is, zal dit eerst worden overlegd met de eigenaar. Place4Dogs neemt direct contact op met de eigenaar indien het huisdier naar de dierenarts wordt gebracht.

2.2 De eigenaar zal Place4Dogs zo spoedig mogelijk informeren over eventuele ziektes en afwijkingen van de hond. Honden met diarree, grote wonden of honden die braken, kunnen niet in contact worden gebracht met andere honden die op dat moment opgevangen worden bij Place4Dogs. Dit ter bescherming van de andere honden.

Op het moment dat de hond deze verschijnselen vertoont tijdens de opvang zal Place4Dogs de situatie zo goed mogelijk inschatten en de eigenaar op de hoogte brengen. Indien nodig wordt de hond naar de dierenarts gebracht.

2.3 Loopse honden zullen tot 7 dagen na de loopsheid niet worden opgenomen in de opvang. Dit om ongewenst drachtige honden en onrust in de roedel te voorkomen.

2.4 De eigenaar zal Place4Dogs uitgebreid inlichten over het gedrag en karakter van de hond. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook voor het verleden van de hond. Hierbij valt te denken aan agressief gedrag, opgelopen trauma door conflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enz. Dit kan voor Place4Dogs van groot belang zijn, dus wij vragen complete openheid.

2.5 De hond dient vlo-vrij en wormvrij te zijn. Indien nodig wordt de hond behandeld op kosten van de eigenaar.

2.6 Place4Dogs garandeert de grootst mogelijk zorg voor uw hond en gaat op een verantwoorde en veilige manier met de hond om.

2.7 Place4Dogs behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt of een gevaar is voor andere honden en/of mensen.

2.8 Place4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een hond wegloopt tijdens het uitlaten. Er kan altijd, ondanks de grootst mogelijk zorg en toewijding, een situatie ontstaan waarbij de hond wegloopt. Place4Dogs zal uiteraard al het mogelijke doen wat nodig is om te zorgen dat de hond weer zo snel mogelijk thuis komt.

Mocht dit in het ergste geval niet gebeuren, of mocht de hond iets overkomen, dan kan Place4Dogs hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Honden lopen uiteraard alleen los, indien hier door de eigenaar van de hond toestemming voor is gegeven in het inschrijfformulier op de website www.place4dogs.nl.

Artikel 3 Betaling en restituties

3.1 Place4Dogs behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. In het geval van een maandabonnement zal de eigenaar hierover van tevoren worden ingelicht.

3.2 De vergoeding voor een maandabonnement zal ca. 7 dagen voorafgaand aan de betreffende maand worden gefactureerd en dient voor de 1e van de maand betaald te zijn.

Doorlopende contracten moeten de eerste 11 maanden betaald worden. De 12e maand geldt ter compensatie van vakantie en vrije dagen gedurende het jaar en hoeft dus niet betaald te worden.

3.3 Bij reservering voor tijdelijke opvang dient een aanbetaling van 20% met een minimum van € 16,50 te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.

Het overige bedrag dient 14 dagen voor aanvang van de opvang te worden betaald.

3.4 Op feestdagen biedt Place4Dogs geen abonnementsdiensten aan.

Op feestdagen geldt een dagtarief van 150% in het geval van tijdelijke opvang.

Feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, koningsdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.

3.5 In het hoogseizoen geldt een dagtarief van 110% in het geval van tijdelijke opvang.

Hoogseizoen is van 1 juni tot 1 september.

Artikel 4 Overig

4.1 Place4Dogs behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen, waarbij de hond niet wordt opgevangen. Dit wordt natuurlijk zover mogelijk van tevoren doorgegeven en overlegd.

4.2 Place4Dogs is nimmer aan te merken als bezitter van de hond.

4.3 De hond heeft minimaal 4 keer per dag de mogelijkheid om zijn/haar behoefte te doen. Minimaal één keer per dag neemt Place4Dogs uw hond mee naar het bos of naar het omheinde speelveld.

4.4 De hond zit in een bench op het moment dat er niemand is die toezicht kan houden.

4.5 Als de eigenaar de hond komt brengen moet het volgende worden meegenomen:

– Paspoort c.q. vaccinatieboekje (gegevens van de hond incl. chipnummer)

– Voer

– Kleed c.q. kussen c.q. mand

– Tuigje c.q. halsband

4.6 Eventuele wijzigingen als adresgegevens, telefoonnummers enz. dienen door de eigenaar zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Place4Dogs.

4.7 Mutaties c.q. opzeggingen van het abonnement kunnen door de eigenaar minimaal één maand voor ingang hiervan worden doorgegeven.