Definities

Instructeur: Serena Bennink of een andere medewerker van Place4Dogs.

Cursist: de persoon die met de hond de cursus volgt.

Artikel 1: algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijfformulieren voor hondenschool (later genoemd: ‘overeenkomst’), die worden opgestuurd naar Place4Dogs door de eigenaar van de hond (later genoemd ‘eigenaar’).

1.2 Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden en privacyverklaring, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast c.q. uitgebreid. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging(en), dient u Place4Dogs daarover, binnen 7 dagen na ingangsdatum, in te lichten.

1.4 De eigenaar dient een WA-verzekering te hebben, waarbij honden zijn meeverzekerd. Hierdoor blijft de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor de hond. Mocht uw hond schade hebben aangericht, dan zal Place4Dogs de gegevens van de eigenaar aan een eventuele derde partij overhandigen. Uiteraard na overleg met de eigenaar.

1.5 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Place4Dogs en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar (later genoemd ‘hond’). Eventuele kosten voor medische zorg c.q. schade aan eigendommen van Place4Dogs zullen worden verhaald op de eigenaar.

1.6 De eigenaar is vrij om zelf te bepalen of en welke vaccinaties de hond krijgt. Place4Dogs gaat er vanuit dat eigenaar hierin zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden kent.

1.7 Place4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan de hond die zonder opzet is toegebracht door Place4Dogs. Uiteraard zal in deze situatie zoveel mogelijk overlegd worden met de eigenaar.

1.8 Place4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, door honden onderling aangebracht.

Artikel 2 Inschrijving en betaling

2.1 Een inschrijving wordt als definitief gezien zodra je op de website het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld en ondertekend, en per mail een bevestiging van Place4Dogs hebt ontvangen.

2.2 Door inschrijving gaat de cursist een betalingsverplichting aan.

2.3 Het lesgeld dient voldaan te worden voor aanvang van de cursus, of contant mee genomen te worden op de eerste cursusdag.

2.4 Indien betaling niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten van € 10 in rekening gebracht.

2.5 Annulering door de cursist kan per mail of telefoon.

2.6 Annuleren kan kosteloos tot zeven dagen voor aanvang van de cursus. Daarna wordt 50% van het verschuldigde lesgeld in rekening gebracht. Restitutie bij afmelden binnen 24 uur voor aanvang van de cursus of tussenstijds beëindigen van een cursus is niet mogelijk.

2.7 Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen na 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan kan Place4Dogs van verplichting tot betaling afzien.

2.8 Cursusplaats, – data en – prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen slechts dan door Place4Dogs worden gewijzigd wanneer omstandigheden daartoe noodzaken. Cursisten hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren. Deze annulering dient via mail, binnen 14 dagen na kennisgeving plaats te vinden.

2.9 Honden met een besmettelijke aandoening, zieke honden en loopse teven zijn in principe niet toegestaan op de cursuslocatie. Wel kunnen er andere afspraken gemaakt worden tussen de instructeur en de cursist om de achterstand zo beperkt mogelijk te houden. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Artikel 3 Huisregels

3.1 Voor aanvang en na afloop van een cursus maakt de cursist geen gebruik van het cursusveld of toestellen die daar eventueel staan opgesteld, zonder toestemming van de instructeur.

3.2 Op de locatie mag niet worden gerookt.

3.3 Eventuele uitwerpselen van de hond dienen worden opgeruimd en te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

3.4 Parkeren is alleen toegestaan op het terrein.

3.5 De cursist houdt zijn hond aan de lijn en bij andere mensen en dieren vandaan tenzij de instructeur andere aanwijzingen daarover geeft.

3.6 De cursist probeert het graven op het veld en het bijten in materialen zoveel mogelijk te voorkomen.

3.7 Correctiematerialen (zoals slipkettingen, halti’s etc.) en flexlijnen zijn niet toegestaan op het terrein, tenzij anders is besproken met de instructeur.

Artikel 4 Overig

4.1 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

4.2 Place4Dogs heeft het recht om personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.

4.3 Minderjarige cursisten worden in principe niet toegestaan. Place4Dogs behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn ouders/verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders/verzorgers. Tevens dient ouder/verzorger tijdens alle cursusonderdelen de minderjarige te vergezellen.

4.4 Place4Dogs behoudt zich het recht voor de cursist en hond in een andere cursus te plaatsen of herplaatsen indien dit beter is voor de hond of cursist.

4.5 Indien de hond van de cursist agressie vertoont, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden op het inschrijfformulier.

4.6 Place4Dogs is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de cursus.